Protecting of users privacy

Sannino Ltd. as a provider of solicitation services (hereinafter the “provider") through its web site, www.znachi.com (hereinafter the "website") offers you the services of online booking of seats (hereinafter the “seats”) in all the nightclubs in Belgrade.

We appreciate your privacy and trust you have given us and we are committed to protection and keeping of all personal data you provide us with. This document describes how we use and process your personal data. This document also contains instructions on how to contact us if you have any questions regarding your personal data.

Sannino doo preserves the privacy of the users and protects the personal data of all visitors of this site. Please read carefully the following Privacy Policy to understand how we use and protect the information you provide us with.

Information we receive from you

In general, you can visit this site without disclosing any information about yourself. Our servers collect the domain names, not the e-mail addresses of visitors of the site. In certain parts of this site we ask for your personal data in order to enable you exercise of certain rights, such as providing certain information you request. We do this through the use of query and each time you send us your data by e-mail.

When booking you will be asked to cite your name and email address. You can also be asked for address, phone number, billing information, names of guests who are coming with you, as well as special requests you may have regarding your reservation.

To help you manage your reservations, you can create a user account.

When you visit our Web site, even if you don’t make a reservation, we can preserve certain information, such as your IP address, data about browser you use, the operating system of your computer or application version, language settings and information about the pages that are shown to you. If you are using a mobile device, we can preserve information about the same, as well as setting characteristic of your device and the data on the geographical location. When you make a booking, our system will record by which means and through which site you performed a booking process.

We can get information about you when you use particular social networks.

Use of collected information

Information about domain names that we collect are not used to identify you personally, but in order to get the number of visits of the website based on that and other information, average time spent on site, pages views, etc.

Disclosure of information

Information you provide us with are stored on our server, and may be accessed by our employees, state authorities, our legal successors and persons we engage to process data on our behalf for the purposes specified in this policy or for other purposes for which you have given permission. Also, we may transfer information about the use of our website to third parties but this will not include information based on which you can be identified. Unless required by law, we will not in any way make or distribute any information you provide us with without your consent.

Underage users

If you are a minor, you must get permission from your parent or guardian before you provide us with any information about yourself. Users without this consent are not allowed to provide us with personal data.

Other web sites

Our website may contain links to other websites that are not under our control and are not subject to this Privacy Policy. If you access other websites using that links, the operators of those web sites may collect your personal information which can be used in accordance with their privacy policy, which may be different from our own.

Protection of confidential information about the transaction

When entering your payment card details, confidential information are transmitted over a public network in a protected (encrypted) form using SSL protocol and PKI system, as currently the most advanced cryptographic technologies.

Data security when shopping, is guaranteed by payment card processor, Banca Intesa ad Beograd, and so the complete billing process is performed on the site of the bank. Not for a moment credit card data are not available to our system.

Refund of funds

In the case of returning the goods and refund of funds to the buyer who has previously paid by credit card, in part or in full, regardless of the reason of returning, Sannino Ltd. is obliged to refund only through VISA, EC / MC and Maestro payment methods, which means that the bank will refund the funds to the user’s account on the request of the seller.


Zaštita privatnosti korisnika

Privredno društvo Sanino doo kao davalac usluge posredovanja (u daljem tekstu: „davalac“) preko svog web sajta, www.znachi.com (u daljem tekstu „sajt“) nudi Vam usluge online rezervacije separea (u daljem tekstu mesta) u svim noćnim klubovima u Beogradu. 

Veoma cenimo vašu privatnost i poverenje koje ste nam ukazali i posvećeni smo zaštiti i čuvanju svih ličnih podataka koje smo od vas dobili. Ovaj dokument opisuje kako koristimo i obrađujemo vaše lične podatke. Takođe sadrži uputstvo kako da nas kontaktirate ukoliko imate pitanja u vezi sa vašim ličnim podacima.

Sanino doo čuva privatnost svih korisnika i štiti lične podatke svih posetilaca ovog sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posetiti ovaj sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naši serveri sakupljaju imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta. Na pojedinim delovima ovog sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe upita i svaki put kada nam pošaljete svoje podatke e-mailom. 

Prilikom rezervisanja će se od vas tražiti da navedete svoje ime i adresu e-pošte. Takođe, mogu biti zatraženi i, adresa, broj telefona, podaci o plaćanju, imena gostiju koji dolaze a vama, kao i posebne zahteve koje imate u vezi sa vašom rezervacijom.

Kako biste lakše upravljali svojim rezervacijama, možete da kreirate korisnički nalog. 

Kada posetite naš veb sajt, čak i ako ne izvršite rezervaciju, možemo sačuvati određene informacije, poput vaše IP adrese, podataka o pretraživaču koji koristite, operativnom sistemu vašeg kompjutera odnosno verziji aplikacije, podešavanja jezika i podataka o stranicama koje su vam prikazane. Ukoliko koristite mobilni uređaj, možemo da sačuvamo podatke o istom, kao i podešavanja karakteristična za vaš uređaj i podatke o geografskoj lokaciji. Kada napravite rezervaciju naš sistem će zabeležiti kojim sredstvom i preko kojeg veb sajta obavili proces rezervacije.

Podatke o vama možemo dobiti i kada koristite određene društvene mreže.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši zaposleni, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Sanino doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice